fbpx

Algemene Voorwaarden voor kleine bedrijfjes

Door het invullen van een aanmeldformulier op kleinbedrijfje.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden voor kleine bedrijfjes en de privacyverklaring van Klein Bedrijfje.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jouw kleine bedrijfje (vanaf hier genoemd ‘bedrijf’) en platform Klein Bedrijfje. 

Plaatsing op Klein Bedrijfje

Indien je met jouw bedrijfje vermeld wil staan, dien je je via de site kleinbedrijfje.nl bij Klein Bedrijfje aan te melden. Door de aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, die je op de site hebt ingekeken en voor akkoord hebt aangevinkt. Klein Bedrijfje bepaalt of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw bedrijf online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(ën). De weergave van de bedrijven wisselt dagelijks, zo kun jouw bedrijfje dus de ene dag hoger staan dan de volgende dag.

Voor de vermelding op Klein Bedrijfje betaal je een vast tarief* per jaar, afhankelijk van het gekozen abonnement (tarieven). Dit bedrag wordt gefactureerd voor het hele komende jaar, dat ingaat vanaf het moment dat de factuur wordt verstuurd. Je krijgt bericht van Klein Bedrijfje wanneer je bedrijf online staat en/of de pagina aangepast is. 

Bij onjuistheden in de vermelding kun je contact opnemen met Klein Bedrijfje via contact@kleinbedrijfje.nl of de contactpagina, waarna Klein Bedrijfje de vermelding zal aanpassen. Klein Bedrijfje behoudt zich het recht voor jouw bedrijf in te delen in de categorieën waarvan Klein Bedrijfje vindt dat jouw bedrijf thuis hoort. Ben je het niet eens met deze keuze, dan mag je hiervoor altijd suggesties doen. 

*Abonnement ‘Toffe Tent’ is gratis en alleen te gebruiken voor het eerste jaar. Daarna kun je kiezen om te stoppen of door te gaan met een ander abonnement. 

Losse Producten Klein Bedrijfje

Indien je gebruik wilt maken van (één van de) producten van Klein Bedrijfje, dien je je hiervoor via de site kleinbedrijfje.nl aan te melden. Door de aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, die je op de site hebt ingekeken en voor akkoord hebt aangevinkt. Klein Bedrijfje bepaalt of jouw bedrijf in aanmerking komt voor het gebruik van het product. 

Voor het product betaal je een vast tarief, afhankelijk van het gekozen product (tarieven). 

Vrijwaring

Je verklaart hierbij dat je gerechtigd bent om de overeenkomst en alle verbintenissen die daarmee samenhangen met Klein Bedrijfje aan te gaan en je vrijwaart Klein Bedrijfje voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de jou verstrekte gegevens.

Aansprakelijkheid

Klein Bedrijfje is niet aansprakelijk voor:

  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door jou verstrekt is.
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  3. fouten of tekortkomingen van door of namens Klein Bedrijfje ingeschakelde derden.
  4. gegevens vermeld op jouw site.

Opschorting en ontbinding

Klein Bedrijfje is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Klein Bedrijfje kan worden gevergd. Indien Klein Bedrijfje de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Klein Bedrijfje tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. 

Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Klein Bedrijfje gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Indien je een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan jou in rekening gebracht worden.

Betaling

Klein Bedrijfje factureert je voor plaatsing op kleinbedrijfje.nl een jaar vooruit. Voor losse producten betaal je eenmalig. 

De plaatsing van jouw bedrijf op de site geldt voor de duur van één jaar. Dit gaat in vanaf het moment dat jij de factuur voor betaling ontvangen hebt*. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Na dit jaar vraagt Klein Bedrijfje of je wederom een jaar lid wilt blijven. Voor het verstrijken van dit jaar, kun je aangegeven of je wilt opzeggen of wederom een vermelding voor een nieuwe periode van één jaar wenst aan te gaan. Wanneer Klein Bedrijfje binnen twee weken geen reactie ontvangt na twee mails (de vraag voor verlenging + een herinnering) wordt jouw vermelding met een jaar verlengd*. 

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Klein Bedrijfje nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben je in verzuim en ontvang je een eerste herinnering. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Klein Bedrijfje de vermelding op kleinbedrijfje.nl, gelinkt aan jouw bedrijf, verwijderen. Je bent niet gerechtigd betaling van facturen van reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. Indien je ondanks de herinneringen (tweemaal) niet tot betaling overgaat, wordt je webshop offline geplaatst en draagt Klein Bedrijfje de zaak over aan haar incasso gemachtigde. Alle door Klein Bedrijfje gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van jou. 

*Wanneer je hebt gekozen voor het abonnement ‘Toffe Tent’ wordt jouw bedrijfje zo spoedig mogelijk online geplaatst. Na het jaar wordt jouw vermelding, wanneer Klein Bedrijfje geen reactie heeft ontvangen, automatisch stopgezet. Jouw bedrijfje wordt daarmee van het platform kleinbedrijfje.nl verwijderd.

Overmacht

Klein Bedrijfje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jou indien Klein Bedrijfje daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klein Bedrijfje geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Klein Bedrijfje niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van  Klein Bedrijfje of van derden daaronder begrepen. Klein Bedrijfje kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Klein Bedrijfje en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Klein Bedrijfje ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Klein Bedrijfje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Overige bepalingen

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Op de overeenkomst tussen jou en Klein Bedrijfje is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Klein Bedrijfje is de rechter in het arrondissement waar Klein Bedrijfje is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Klein Bedrijfje.

 

© Klein Bedrijfje december 2019*
Kamer van Koophandel te Utrecht 75940485

* Laatste update juni 2021